Monday, October 11, 2021

178 ఓ బుల్లి కథ -- ముండకోపనిషత్-3 (Mundakopanishad )

యజ్ఞ యాగాదులు క్రమం తప్పకుండా చేసి మంచి గృహస్థు అని పేరుతెచ్చుకున్న శౌనికుడు, మహా ఋషి బ్రహ్మజ్ఞాని అయిన అంగీరసుని ఆశ్రమానికి వచ్చి గురువుగారిని "ఏవి నేర్చుకుంటే ఇంకా ఏవీ నేర్చుకోవక్కరలేదు?" అని అడుగుతాడు.

అందుకు గురువుగారు "విద్యలు రెండు రకాలు అవి పరా, అపరా " అని చెబుతారు.  ప్రతిఫలాపేక్షతో చదివి చేసిన కర్మలన్నీ అపరా విద్యలు. వాటిని జిజ్ఞాసతో చేస్తే పుణ్యఫలం కలుగుతుంది గానీ అది అశాశ్వితము, పుణ్యఫలం కరిగి పోయిన వెంటనే పుణ్యలోకాలనుండి క్రిందకు దిగి వచ్చుట తధ్యము." అని చెబుతారు. 

ఈ జగత్ సృష్టించినప్పుడు , బ్రహ్మ తన సృష్టి అన్నిటిలోను తన "అంశ " ఉంచటం జరిగింది. అందుకే "అహం బ్రహ్మ" అని తెలుసుకోవాలి. నీలో ఉన్న ఆ బ్రహ్మ రూపాన్ని తెలుసుకుని దాన్ని ఆరాధిస్తే దానికన్నా జీవితంలో కావలసినవి ఏవీ ఉండవు. జీవితమంతా సత్ చిత్ ఆనందంతో గడుపుతావు అని గురువుగారు చెబుతారు.

ప్రకాశవంతమైన అనంతమైన బ్రహ్మ నీ హృదయంలో నెలకొని ఉన్నది. దానిలో శ్వాస పీల్చేవి రెప్పలార్పేవి అన్నీ ప్రతిష్ఠమై ఉన్నాయి. దానిని గురించి తెలుసుకొనుటయే శ్రేష్టమైన పరావిద్య.(2-2-1)

మనకున్న పరిజ్ఞానంతో మనలోని  ఆత్మ ఉన్నదని గ్రహించవచ్చు గానీ చూడలేము తాకలేము. ఉదాహరణకి పగలు పూట ఆకాశంలో నక్షత్రాలు ఉన్నా చూడలేము కదా . 

ఇంకొక ఉదాహరణ మనము చూసే "వెలుగు". మనము ఒక తలుపు తెరుచుకొని ఒక గదిలోకి వెళ్ళాము అనుకోండి. గదిలో ఏమున్నాయి అంటే ఏమి చెబుతాము ? మనకు కనపడేవి కుర్చీ, బల్ల, పుస్తకం, కలం అని చెబుతాము. అవి మనకు కనపడేవి, తాకితే అందేవి. తలుపు మూసేసి గదిలో ఏమున్నాయో చెప్పండి. ఏవీ కనపడవు. మొదట మనకి కనపడటానికి కారణం తరువాత కనపడక పోవటానికి కారణం "వెలుగు". ఈ వెలుగుని మనం చూడలేము, పట్టుకోలేము, వర్ణించలేము. అందుకే గదిలో మనం గుర్తించిన వాటిలో అదిలేదు. అసలు మనకి అది మనకు తెలుసనుకుంటాము గానీ తెలియదు (అతీతము ).
 
వెలుగులాగే మనలో ఉన్న, మన ఉనికికి కారణమయిన జీవాత్మని మనము చూడలేము వర్ణించలేము పట్టుకోలేము. మనని మనం ఎల్లా చూడలేమో మనలో ఉన్నజీవాత్మని గూడా మనము చూడలేము. అది ఒక అనుభూతి. మనకి మనం చూడటానికి ఉపయోగపడే అద్దం లాంటి పరికరం మనలోని జీవాత్మను చూడటానికి లేదు. (3-1-8)

అందుకే ఉపనిషత్  చెబుతోంది;  ఉపనిషత్తులు అందించిన ధనస్సుతో నీ ఉపాసనల ప్రభావముచే తీక్షణమైన బాణాన్ని బ్రహ్మచింతనతో ఎక్కుపెట్టి, నీ గమ్యం బ్రహ్మని చేరు. పరమాత్మే లక్ష్యంగా ఓంకార మంత్రం జపిస్తూ పరమాత్మతో మమేకమైపో. (2-2-4,2-2-5)

సకలజీవులలో ఉన్నది ఒకే పరమాత్మ అని ఎవరు గ్రహిస్తారో అతను మితభాషిగా ఉండి ఆత్మతోనే విహరిస్తూ ఆనందం పొందుతాడు. అన్ని కర్మలూ చేసి ఆదర్శంగా ఉన్న ఇతడు జ్ఞానులలో శ్రేష్ఠుడు. (3-1-4)

జీవితంలో సత్యవాదులే గెలుస్తారు. అసత్యవాదులు నెగ్గరు. (3-1-6)
మన నోట్ల మీద మూడు సింహాల తో ఉండే  "సత్యమేవ జయతే" ఈ ముండకోపనిషత్ లోనుండి తీసుకోవటం జరిగింది. 

మనలో ఆత్మని  కనుగొనటానికి ఒక చిన్న పరిశోధన చెయ్యవచ్చు. మనకేమీ కనపడకుండా కళ్ళు మూసేసుకుందాము, ఏమీ వినపడకుండా చెవులు మూసేసుకుందాము, మన జ్ఞానేంద్రియాలు పని చెయ్యకుండా (తెలియకుండా) చూసుకుందాము, చివరికి మిగిలిన మన మనస్సుని ఎక్కడికీ పోకుండా అదుపులో పెట్టుకుందాము, మనకు తెలిసినంత వరకూ మనలో చివరికి మిగిలింది ఆత్మ ఏ కదా మనము చూడగలమా ? అనుభూతి పొందగలమా ? జ్ఞానులు మాత్రమే దానిని చూడగలుగు తారని (1-1-6) మంత్రం చెబుతోంది.

మనం ఆత్మానుభూతి పొందాలంటే, మనము సత్యవాదులమై , సక్రమమైన మార్గంలో నడుస్తూ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందటానికి, ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన గురువు గారు సరిఅయిన మార్గం చూపించాలి. (1-2-11,1-2-12,1-2-13)

నా మాట:

వేదాంత భాషలో,
పరమాత్మ అంశ జీవాత్మ భౌతిక శరీరంలో ప్రవేశించి మన ఆటలు చూస్తూ ఉండి,  సమయం రాగానే మన భౌతిక శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళి పోతుంది. మన జీవిత కాలంలో ఆడిన ఆటల సారాంశం మనం జీవితంలో చేసిన పుణ్య పాపాలు. ఆ పుణ్య పాపాలను బట్టి మన పునర్జన్మలు ఉంటాయి. 
మన జీవిత ఆటలు మనము అనుసరించిన పంచ మహా యజ్ఞాలు అయితే, మన జీవాత్మతో మనము మమేకమై జీవిస్తే, పునర్జన్మ లేకుండా మోక్ష ప్రాప్తి కలుగుతుంది. 

1. మనకు ప్రాణమిచ్చి సర్వేంద్రియాలచేత పనిచేయించేది మనలో ఉన్న ఆత్మ. అదే జీవాత్మ అదే పరమాత్మ అంశ. జీవాత్మ పరమాత్మ రెండూ ఒకటే.
2. ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని జీవులలోనూ ఉండేది అదే పరమాత్మ అంశ.
3. మనలో ఉన్న పరమాత్మను మనం గుర్తించ గలిగితే , మనచుట్టూతా ఉన్న అందరిలోనూ ఆ పరమాత్మను చూడగలుగుతాము. 
4. మనలో (జీవుల్లో) ఎక్కువ తక్కువలు లేవు అందరూ ఒకటే అని తెలుసుకుంటాము.

తెలుగు చదవటం చేతకాని వాళ్ళకోసం (మా పిల్లలకోసం  ) క్రింద ఇంగ్లీష్ లో వ్రాస్తున్నాను.

This Mundaka Upanishad is a conversation between a student Sounika and a Guru Angeerasa.

A well-known famous family man named Sounika approaches a Brahma Rushi (teacher) Angeerasa and questions him "After learning which there is nothing to learn anymore".

Sounika is well-known in the community who does all his duties including the fire sacrifices as prescribed in the vedas.

Rushi Angeerasa has an ashram and teaches Vedic scriptures to his students. Angeerasa is in the lineage of people who learned Brahma vidya (creation of the world).

Vishnu created Brahma and asked him to create the world. Brahma created the world as we see today and told all the secrets to his eldest son. In those days, knowledge passed through generations by reciting and remembering scriptures. So Brahma Vidya passed through generations and finally reached Rushi Angeerasa.

Angeerasa tells Sounika that there are two types of knowledge one is para vidya and the other is apara vidya. Everything you do for getting rewarded is Apara Vidya. Whatever you learned and practiced until now is Apara vidya, by knowing and performing rituals as described in it you will not be seeing the end of the tunnel. Only Para vidya, the knowledge of God in you, will lead to salvation. And that is the Vidya (Brahma Vidya) you should learn.

When Brahma created the world, he put a piece of him in all things he created. That god in you is the one which makes you alive until it decides to leave the body. So what Angeerasa is telling Sounika is to realize the god in you through meditation, by that realization you will be with god all the time and the day to day things will not affect you.

Angeerasa teaches Sounika how to gain that knowledge, Brahma vidya, by concentrating and meditating on "OM".

The following Video in English of help in understanding the Upanishad.
ముండక ఉపనిషత్


ఈ ఉపనిషత్ అర్ధం చేసుకోటానికి క్రింది లింక్ లోని  ఉపన్యాసాలు ఉపయోగపడతాయి.*********************************************************

రెండవ ముండకం ద్వితీయ ఖండం మంత్రం 1  (2-2-1):

ఆవి: సం ని హితం గుహాచరం నామ : ప్రకాశవంతమైన చాలాదగ్గరగా హృదయమనే గుహలో సంచరించేదయిన

మహత్పదమత్రైతత్ సమర్పితమ్ : అనంతమైన బ్రహ్మలో ఇవన్నీ నెలకొని ఉన్నాయి

ఏజత్ ప్రాణాన్నిమిషచ్చ యదేతత్ జానథ సదసద్వరేణ్యం : చరించేవి జీవమున్నవీ చూడగలిగినవీ మీరందరూ తెలుసుకోండి కనపడేవి కనపడనివి ఉత్తమలక్ష్యం

పరం విజ్ఞానాద్ యద్వరిష్టం ప్రజానామ్ : పరావిద్య అదిశ్రేష్ఠం

ప్రకాశవంతమైన అనంతమైన బ్రహ్మ నీ హృదయంలో నెలకొని ఉన్నది. దానిలో శ్వాస పీల్చేవి రెప్పలార్పేవి అన్నీ ప్రతిష్ఠమై ఉన్నాయి. దానిని గురించి తెలుసుకొనుటయే పరావిద్య శ్రేష్టమైన విద్య అని తెలుసుకోండి.
*********************************************************

రెండవ ముండకం ద్వితీయ ఖండం మంత్రం 3  (2-2-3):

ధనుర్గ హీత్వౌ పనిధం మహాస్త్రం : ఉపనిషత్తులు చెప్పే ధనుస్సు మహాస్త్రాన్ని తీసుకుని

శరం హి ఉపాసానిశితం సన్దయీత : ధ్యానంచేసి పదునుచేయబడిన బాణాన్ని సంధించాలి

అయమ్య తద్భావగతేన చేతసా : బ్రహ్మ భావనతో నిండిన మనస్సుతో లోపలికిలాగి

లక్ష్యం తదేవాక్షరం సోమ్య విద్ధి : లక్ష్యాన్ని బ్రహ్మ తెలుసుకో సౌమ్యుడా

సౌమ్యుడా ఉపనిషత్తులు అందించిన ధనస్సుతో నీ ఉపాసనల ప్రభా వముచే తీక్షణమైన బాణాన్ని బ్రహ్మచింతనతో ఎక్కుపెట్టి, నీ గమ్యం బ్రాహ్మని చేరు.

*********************************************************

రెండవ ముండకం ద్వితీయ ఖండం మంత్రం 4  (2-2-4):

ప్రణవో ధనుః శరో హ్యాత్మా బ్రహ్మం తల్లక్ష్య ముచ్యతే : ఓం కార మంత్రం ధనుస్సు ఆత్మయే బాణం పరమాత్మే ఆ లక్ష్యం

అప్రమత్తే న వేద్ధవ్యం శరవత్థన్మయో భవేత్ : ఏమరుపాటులేని మనసుతో ఛేదించాలి బాణం లాగా ఆ లక్ష్యంతో ఒకటైపోవాలి

పరమాత్మే లక్ష్యంగా ఓంకార మంత్రం జపిస్తూ పరమాత్మతో మమేకమైపోవాలి.
*********************************************************

రెండవ ముండకం ద్వితీయ ఖండం మంత్రం 5:

యాస్మిన్ ద్యౌ: పృథివీ చాన్తరిక్షమోతం :  పరమాత్మ అనే దారంలో భూలోకం భువర్లోకం 

మనః సహ ప్రాణైశ్చసర్వై:  :  సువర్లోకం నెలకొని ఉన్నాయి మనసు ప్రాణాలు కూడా అన్నీ 

తమేవైకం జానథ ఆత్మానమ్ అన్యా  : ఆ పరమాత్మ జీవాత్మ రెండూ ఒకటేనని తెలుసుకోండి 

వాచోవిముఞ్చథా అమృతస్యైష సేతు:    : వేదాంతం కాని వాటినన్నిటినీ వదిలిపెట్టండి ఇది అమరత్వానికి వారధి 

పరమాత్మ అనే దారంలో లోకాలన్నీ నెలకొని ఉన్నాయి.  పరమాత్మ జీవాత్మ ఒకటే. అమరత్వానికి  వేదాంతం కాని వాటిని వదిలి పెట్టండి.
*********************************************************
మూడవ ముండకం ప్రధమ ఖండం మంత్రం 4 (3-1-4):

ప్రాణో హ్యేష యః సర్వభూతైర్విభాతి : ఈ పరమాత్మను సకల జీవులలో ప్రకాశిస్తున్నది

విజానన్ విద్వాన్ భవతే నాతివాదీ : ఏవివేకి గ్రహించిన వ్యక్తి మితభాషి అవుతాడు

ఆత్మక్రీడ ఆత్మరతి: క్రియావాన్ : ఆత్మలోనే రమిస్తాడు ఆత్మలోనే ఆనందిస్తాడు కర్మలను చేసేవాడు

ఏష బ్రహ్మవిదాం వరిష్ఠ: : ఇతను ఆత్మజ్ఞానులలో శ్రేష్ఠుడు

సకలజీవులలో ఉన్నది ఒకే పరమాత్మ అని ఎవరు గ్రహిస్తారో అతను మితభాషిగా ఉండి ఆత్మతోనే విహరిస్తూ ఆనందం పొందుతాడు. అన్ని కర్మలూ చేసి ఆదర్శంగా ఉన్న ఇతడు జ్ఞానులలో శ్రేష్ఠుడు. 
*********************************************************

మూడవ ముండకం ప్రధమ  ఖండం మంత్రం 6  (3-1-6):

సత్యమేవ జయతే నానృతం : సత్యం మాత్రమే జయిస్తుంది అసత్యంకాదు 

సత్యేన పన్దా  వితతో దేవయానః : సత్యం చేత శుక్లగతి ఏర్పడి వుంది 

యేనాక్రమన్తి  ఋషయో హి ఆప్తకామా : దానిద్వారా కోరికలు తీరినవారు సగుణ బ్రహ్మ ఉపాసకులు వెళ్తారు 

యత్ర తత్సత్యస్య  పరమం నిధానమ్ : ఆ బ్రహ్మలోకం సత్యం యొక్క శ్రేష్ఠమైన మోక్ష మనే నిధి 

సత్యవాదులే గెలుస్తారు. అసత్యవాదులు నెగ్గరు. సత్యమే పలికే సగుణ బ్రహ్మ ఉపాసకులు, శుక్లగతి ద్వారా బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తారు. ఆ బ్రహ్మలోకంలో శ్రేష్టమైన మోక్ష మనే నిధిని కనుగొంటారు. 

No comments:

Post a Comment