Monday, January 28, 2013

89 ఓ బుల్లి కథ 77 --- ఆరోగ్యానికి మార్గం మెరపకాయ కారం.


మనం తినే ఆహారంలో కారం తినటం మంచిదని ఎవరు గుర్తించారో తెలియదు కానీ అది చాలా మంచిదని ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారు. మనల్ని కారం తినమని ప్రోత్సహించిన మన పూర్వికులకి కారం ఇంత మంచిదని ఎల్లా తెలిసింది? American Cuisine లోకి కూడా ఇది పాకుతోంది.  తరతరాల నుండీ మనం తింటున్న మెరపకాయల కారం ఎంత మంచిదో నా కొచ్చిన క్రింది ఈ ఇ-మెయిలు లో చూడండి:

మనం తినే కారంలో "Capsaicin" అనే పదార్ధం ఉండటం మూలంగా అనారోగ్యపరంగా వచ్చే అస్వస్థలను తగ్గించి ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం గడిపేటట్లు చేస్తుంది.

ఇది మన శరీరంలో రక్త ప్రసారమును సరి చేసి arthritic pain ను తగ్గిస్తుంది, Asthma వారికి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది, గుండె జబ్బు, cancers, cataracts, Alzheimer's disease రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.

కారం గురించి వస్తుగుణ దీపిక నుండి: కారము గల పదార్ధములను మితముగా బుచ్చుకొనిన కంఠ రోగము, శోష, ఉబ్బు, అగ్ని మాంద్యము, నేత్ర రోగము వీనిని హరించును. అమితముగా పుచ్చుకొనిన ముందు చెప్పిన రోగములను కలుగ చేయును. వేడి చేయును, శుక్లమును, బలమును పో గొట్టును. 

మీరు ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే "Cayenne Pepper" అని గూగుల్ చెయ్యండి. దీనిని చాలా వాటిల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు. కారం తో నూనెలు లోషన్లు తయారు చేసి కీళ్ళ నొప్పి ఉన్న ప్రదేశంలో రాస్తే నొప్పి తగ్గుతుందిట.
ఉదాహరణకి మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గటానికి రాసే లోషన్ తయారు చేసే విధానం: అర టీ స్ప్పూన్ కారంని ఒక కప్పు  లోషన్లో బాగా కలిపి మోకాలు నెప్పి ఉన్న చోట వ్రాయండి. ఉపశమనం కలుగుతుందిట. 


----------------------------------------------------------------------------------
Al Sears, MD
11903 Southern Blvd., Ste. 208
Royal Palm Beach, FL 33411

April 11, 2012

Dear Rao,

Most people think that hot spicy food is bad for your health. Yet in some cases, the exact opposite is true. Cayenne peppers can make your eyes water and your tongue burn, but they also have healing power.

Several widely separated cultures have used cayenne for medicinal purposes for centuries. Now modern scientific research validates much of the folklore. Cayenne peppers can ward off the common cold and flu. They take away arthritic pain and help asthma sufferers. Cayenne pepper can stop itching and both internal and external bleeding. Cayenne peppers can help your body fend off ailments such as heart disease, cancers, cataracts, Alzheimer’s disease and others.

Today I’ll show you how to use the naturally occurring, medicinal properties in cayenne peppers to improve your health.

Cayenne contains a compound called capsaicin. Capsaicin is the ingredient that gives peppers their heat. Generally, the hotter the pepper, the more capsaicin it contains. In addition to adding heat to the pepper, capsaicin acts to reduce platelet stickiness and relieve pain. Research shows cayenne can help to:

Improve Circulation.

Benefit Your Heart.

Clear Congestion.
Boost Immunity.

Prevent Stomach Ulcers.
Drop A Few Extra.

If you like to eat peppers, don’t listen to the “naysayers.” Hot Mexican, Szechwan, Indian, or those smoldering Thai dishes can make excellent choices.

You’ll be amazed at how easy it is to incorporate cayenne into your cuisine. I tend to use cayenne by taste and add it to my food in place of black pepper. It is also quite good in salsa.

I also keep a bottle of cayenne in my house for emergencies. The other day, I was cutting down some bananas and accidentally cut my hand with a machete. I sprinkled some cayenne on the cut, applied pressure and the bleeding stopped immediately.

You can also get cayenne in supplement form. Try to get a capsule of at least 500mg, with at least 40,000 heat units, although some may have up to 100,000 heat units.

To Your Good Health,

http://www.holistic-online.com/Herbal-Med/_Herbs/h43.htm