Monday, September 26, 2011

72 ఓ బుల్లి కథ 60 --- పరంధామయ్య పెళ్ళి

                       పరంధామయ్య పెళ్ళి
                                                     రచన: లక్కరాజు శివ రామకృష్ణ రావు

     పరంధామయ్య కోసం అరగంట నుండీ ఎదురు చూస్తున్నాను. పెళ్ళి గురించి చెప్పాల్సిన సంగతులు చాలా ఉన్నాయి. సమయం తక్కువ. పెద్దలు ఏ విషయంలో ఆలేస్యం చేసినా పెళ్ళి విషయంలో చెయ్యవద్దంటారు. మా పెళ్ళి ముహూర్తానికి ఖచ్చితంగా మంగళసూత్రం కట్టక పోతే జీవితం ఎల్లా ఉండేదా అని నేను అప్పుడప్పుడూ ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. మా ఇంటావిడ గ్రహాలూ నా గ్రహాలూ కూడబలుక్కుని సామరస్యంగా ఉండే ముహూర్తం కుదరటానికి నేను నెల రోజులు శలవ పొడిగించి తెల్లవార్జామున నాలుగు గంటలకు లేవ వలసి వచ్చింది. ఇప్పటికీ నాకు ఇంకా అనుమానం వస్తూ ఉంటుంది, మాకు పెళ్ళి  చేయించిన అయ్యవార్ల గడియారం నిమిషమో అరనిమిషమో తప్పని. ఈ తెలివి నా కప్పుడు ఉంటే  పెళ్ళి ముందర ఒక మంచి స్విస్ గడియారం అయ్యవార్లకి బహుమతిగా తెచ్చే వాణ్ణి.

పరంధామయ్య మా ఆవిడని అడిగాడుట "నేను పెళ్ళిచేసుకోటానికి ఇండియా వెళ్తున్నాను ఏ విధంగా పెళ్ళి కూతురిని సెలెక్టు చేసుకోవాలి" అని. మా ఆవిడ  ఊరుకుండ లేక , "మొగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళలో ఏమిచూసి పెళ్ళి చేసుకుంటారో నా కెల్లా తెలుస్తుంది, ఆ మహరాజునే అడుగు" అందిట. ఇంకా బాధ్యత నా మీద పడింది. "పరంధామయ్యా ఇది చాలా జాగర్తగా ఆలోచించ వలసిన విషయం. రేపు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ టప్పర్వేర్ పార్టీకి వెళ్తారు. తప్పకుండా ఆరు గంటలకి వచ్చావంటే తీరిగ్గా మాట్లాడుకుందాము" అని చెప్పి పంపించాను.

పరంధామయ్య మెల్లిగా తలుపు తీసుకు వచ్చాడు. నేను ముభావంగా కూర్చున్నాను. నాలో అసంతృప్తి మోహంలో  కనపడుతున్నదల్లెవుంది  "క్షమించండి మాస్టారూ కొంచెం ఆలేస్యం అయ్యింది" అని చేతిలో ఉన్న డూనట్ బాక్సు ఎదురుకుండా పెట్టాడు. దానిలో నాలుగు ఫ్రెంచ్ కర్లర్స్ కనపడేసరికి నాకు ఎక్కడలేని ఉత్సాహము వచ్చింది. వెంటనే క్షమించేసాను. కుర్రవాడికి ఎదుటి వాణ్ని ఎల్లా మంచి చేసుకోవాలో తెలుసు. బాగుపడతాడు. మంచి లక్షణం.

"పరంధామయ్యా అసలే ఆలేస్యం అయ్యింది. త్వరగా నేను చెప్పెవేవో చెప్పేస్తాను. నువ్వు మాత్రం నా ధోరణికి అడ్డురాకు. నీకేమన్నా సందేహాలు ఉంటే అంతా అయ్యే దాకా ఆగు" అని వెంటనే మొదలు పెట్టాను.

" ఏ విధంగా చెప్పాలో రాత్రి నుండీ ఆలోచిస్తున్నాను. సూక్ష్మంగా  సింపుల్ గ చెప్తాను. మూడే మూడు సూత్రాలు గుర్తుపెట్టుకో. మొదటిది భోజనం. రెండొవది చదువు. మూడొవది  అందం" అని ఒక ఫ్రెంచ్ కర్లర్ నోట్లో వేసుకున్నాను. వీళ్ళు ఎల్లా చేస్తారో గానీ ఒకసారి రుచి చూస్తే మళ్ళా మళ్ళా తినాలని అనిపిస్తుంది. పాలకొల్లు పూత రేకుల్లా నోట్లో వేసుకుంటే కరిగి పోతాయి.

"నాయనా పరంధామయ్యా జాగర్తగా విను. భోజనం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. భోజనం లేనిది జీవించలేము. జీవితం లేక పోతే భార్యా పిల్లలు, ఇల్లూ వాకిళ్ళూ, అందం చందం, డబ్బూ గిబ్బూ, సెక్సూ గిక్సూ ఇవన్నీ ఉండవు. కావాలంటే రెండు రోజులు పస్తు పడుకొని చూడు జీవితంలో ఏది ముఖ్యమో తెలుస్తుంది. మొగుడూ పెళ్ళాలలో ఎవరో ఒకరికి వంట రావాలి. నీకు ఎల్లాగూ వంట రాదు. నీవు వంట బాగా చేసే అమ్మాయిని చేసుకున్నావంటే నీ జీవితం సుఖంగా ఉంటుంది నాయనా" అని చెప్పి రెండో ఫ్రెంచ్ కర్లర్ నోట్లో వేసుకున్నాను. దాని తస్సాదియ్యా ఏమి రుచి. ఫ్రెంచ్ వంటకాలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయని వినటమేగానీ ఫ్రెంచ్ కర్లర్ తినేదాకా ఇంత మహదానందం కలగచేస్తాయని   అనుకోలేదు.

"రెండవది చదువు నాయనా. భార్యా భర్తలు మాట్లాడుకోటం చాలా ముఖ్యం. నువ్వు సైన్సు చదువుకున్న అమ్మాయిని చేసుకుంటే --- బ్యురెట్ల గురించి పిప్పెట్ల గురించీ మాట్లాడుకోవచ్చు. లేకపోతే పక్కింటావిడ మొన్నీ మధ్య చేయించుకున్న నగల గురించి మాట్లాడవలసి వస్తుంది. అది డేంజర్. ఆ తరువాత మూగ చూపులూ మూగ భాషలూ వస్తాయి. వాటి అర్ధం ఏమిటో తెల్సా !. నీకు ఇష్టం లేకపోతే నువ్వే వంట చేసుకో. నీ బట్టలు నువ్వే ఉతుక్కో. నీ అంట్లు నువ్వే తోముకో అని". 

"ఇంకా నీకు ఇష్టమయితే కొంచెం ఎక్కువ చదువుకున్న వాళ్ళని చేసుకున్నావంటే ఇంకా మంచిది. కట్నం గిట్నం కోసం బలవంతం చేయ్యబోకు. మనింటికి రాంగానే పనిలో పెట్టచ్చు. అక్షయ పాత్ర లాంటిది నాయనా. నెల నేలా పది రూకలు వస్తూ ఉంటాయి" అంటూ మూడో ఫ్రెంచ్ కర్లర్ నోట్లో వేసుకున్నాను. తస్సాదియ్యా వీటి మాజిక్ ఏమిటో.

"మూడోది అందం నాయనా. అందానికి అర్ధం లేదు. ఏ రంభని చేసుకున్నా చూస్తూ కూర్చునేది మొదటి నాల్గు రోజులే. ఆతర్వాత ఏమిటలా చూస్తూ కూర్చున్నారు? --- ఆ గార్బెజీ బైట పెట్టండి. బట్టలు మాసినట్లున్నాయి ఉతకకూడదూ! ఈ వంట ఎంత సేపటికీ అవటల్లేదు, పార్టీకి టైము అవుతోంది. ఆ బాత్రూం కొంచెం క్లీన్ చెయ్యకూడదూ --- ఇటువంటివన్నీ వింటావు నాయనా. అందుకని ఏదో సింపుల్ గ చూపులకి నచ్చిన అమ్మాయిని చేసుకున్నావంటే జీవితం బాగుపడుతుంది" అంటూ చివరి ఫ్రెంచ్ కర్లర్ తినేశాను.

పరంధామయ్య ఏమీ మాట్లాడే పరిస్థితి లో లేడు. మంచి దీర్ఘాలోచనలో ఉన్నాడు. నా మాటలు పెద్ద నచ్చలేదని మోఖంలోనే కనపడుతోంది. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగమన్నాను. 

"మీరు చెప్పినవి బాగానే ఉన్నాయి కానీ బోజనానికి మొదటి ఇంపా ర్టేన్సు ఇవ్వటం అంత బాగా లేదండి. ఈ మైక్రోవేవ్ కాలంలో నీకు వంటవచ్చునా అని ఎల్లా అడిగేదండీ" అన్నాడు.

"నాయనా నేను చెప్పవలసినదేదో చెప్పాను. మైక్రోవేవ్ తిండి నువ్వు తినలేవు. నేను తినలేను. మనకి చింతకాయ ముద్దో, కందిపచ్చడి ముద్దో ముందు పడితే కానీ ముద్ద గొంతు నుంచి దిగదు. నేను ఆఫీస్ మూయగానే ఇంటికి ఎందుకు పరిగెత్తుకు వస్తానంటావు?" అని ఎఫెక్ట్ కోసం ఆగాను. పరంధామయ్య ముఖంలో ఏమీ మార్పు కనపడలేదు. చెప్పేవాళ్ళు అల్లా ఆగినప్పుడు వినేవాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టడం ధర్మం. లేదా కనీసం మీరు చెప్పేది నిజం అనాలి. లేదా కనీసం భళిరే అంటూ తల అన్నా ఊపాలి. నాకు కొంచెం బాధగానే ఉంది. నా మాటలు దున్నపోతు మీద వర్షం లాగా అవుతున్నాయి. 

కుర్రవాడి ప్రశ్నకు నేను సరీగ్గా సమాధానం చెప్పినట్లు నాకు అనిపించలేదు. నాకూ బాధ గానే ఉంది. ఎదుటి వారు వంట సరీగ్గా చెయ్యగలరో లేదో వారిని అడగకుండా తెలుసుకోవటం ఎట్లా? అందులో పెళ్లి చూపుల్లో !. దీనికి సరియిన సమాధానం నాకే తోచలేదు. అందుకనే వెంటనే ప్రారంభించాను కర్మ సిద్ధాంతం తోటి. వారానికి ఒకసారి గుడికెళ్ళి ఉపన్యాసాలు వినటం భలే పనిచేసింది. 

"నాయనా మన ప్రయత్నం మనం చెయ్యాలి. చివరికి మన ఖర్మ ఎల్లా ఉంటే అలా అవుతుంది. నీకు ప్రయత్నం చేసినా వంట చేసే భార్య దొరక లేదనుకో. నీవు బాధ పడాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు. పాట్లక్ సంఘంలో చేర్పిస్తా.  నెలకోసారి తృప్తిగా భోజనం చెయ్యొచ్చు. ఆచార్లు గారింట్లో కొబ్బరి పచ్చడి ఉంది చూసావ్. అదేమిటోనోయ్ ఏవిధంగా చేస్తారోగానీ ఆ రుచి ఎక్కడా రాదు. శాస్త్రి గారింట్లో కందిపచ్చడి! నువ్వు తప్పకుండా తినాలి." అన్నాను.

"మీరు చెప్పినవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ" అంటుండగానే కారు శబ్దం వినపడింది. వెంటనే మాటకి అడ్డుపడి " పరంధామయ్యా ! ఆడంగులు వచ్చారల్లె ఉంది ఇంకా ఆపేద్దాము. నేను చెప్పిన ఆ మూడు సూత్రాల గురించీ కొంచెం ఆలోచించు" అని చెప్పి "ఇదుగోనేవ్, పరంధామయ్య నీ కోసం డూనట్లు తెచ్చాడు" అని మాట మార్చేశాను. మొగవాళ్ళు ఏం మాట్లాడు కుంటున్నారో ఆడవాళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.

ఆ రోజు తరువాత పరంధామయ్యతో తీరిగ్గా మాట్లాడటం పడలేదు. ఇవ్వాళే ఇండియా వెళ్ళిపోతున్నాడు. నేనే స్వయంగా కారులో ఎయిర్పో ర్టుకి తీసుకు వచ్చాను. నా సూత్రాలు ఆచరణలో పెట్టించాలిగా మరి. మనస్సులో ఏదో బాధగా ఉంది. ఏదో చెప్పాలని అనిపిస్తోంది. ఇద్దరం మౌనంగా ఉన్నాము. మూగభావాలు మా ఇద్దరి మనస్సుల్లో ఏవో మెదులుతూనే ఉన్నాయి.

పరంధామయ్య తో గేటు దాకా వచ్చాను. చివరి గూడ్బై చెప్పాను. ఇంకొక క్షణంలో కనుమరుగవుతాడు. ఇంక నేను ఆగలేక పోయాను. "పరంధామయ్యా ఆ మూడు సూత్రాలూ మర్చెపోబోకు" అని పెద్దగా అరిచాను. చుట్టూతా ఉన్న జనం నా కేసి వింతగా చూస్తున్నారు. ఎవ్వరేమనుకుంటే నాకేం కుర్రవాడు జారిపడకుండా నేను చెప్పవలసినది చివరిదాకా చెప్పాను అనుకుంటూ తృప్తిగా ఇంటి దోవ పట్టాను.

(స్వగతం: అప్పుడప్పుడూ నేను వ్రాసిన పాత కధలు చదువుకుని ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ ఉంటాను.ఈ నా చిన్న కథ ఆగుస్టు 1992 లో తెలుగు వెలుగు (చికాగో తెలుగు అసోసియేషన్ ) లో ప్రచురించారు. అచ్చుతప్పులు సవరించి పోస్ట్ చేస్తున్నాను. మీకు కూడా ముసి ముసి నవ్వులు తెప్పిస్తుంది అని అనుకుంటాను.)


Monday, September 19, 2011

71 ఓ బుల్లి కథ 59 --- కేన్సర్ గురించి అవి ఇవి అన్నీ


ముందు మాట:జీవన విధాన మార్పులతో కేన్సర్ను కంట్రోల్ చెయ్యవచ్చును అని పరిశోధనలు తెలుపు తున్నవి. దానికే ఈ పోస్ట్.

1. అమెరికాలో మొదట హృద్రోగము తరువాత మనుషులను బలికొనేది కేన్సరు .
It is estimated that one out of three persons will have cancer in their lifetimes. About one in six persons will die of cancer.

2.  కేన్సర్ ఒక రోజులో రాదు చెడ్డ లక్షణాలు కనపడటానికి సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు.
Usually, initiation by itself is not enough to produce cancer. The altered cells go through more changes that may require an additional substance called a promoter. A period of many years usually exists between the initiation of the cancer process and the onset of the symptoms.

3. జీవన విధానము కేన్సర్ కి కారణము అవ్వచ్చు. పొగ త్రాగుట, మధ్యము సేవించుట, కృత్రిమ జీవితము. 
Cigarette smoking is the leading cause of cancer. Cigarette smoke contains more than 3,800 individual chemicals, and more than 40 are carcinogenic (cancer causing).

Portions of the diet, especially fatty foods and alcoholic beverages, also are linked to cancer.

Skin exposure to ultraviolet radiation in sunlight is the primary cause of melanoma, a skin cancer.

Sexual behavior that helps spread sexually transmitted infections is closely linked to cervical cancer in women.

Environmental pollution by chemicals in drinking water, air, food and in the workplace may contribute to cancer. The harmful health effects of chemicals depend on the dose, strength of the chemical compound and the length of exposure. Outside the workplace, very few cases of cancer are believed to be caused by exposure to chemicals in the environment.

4. సమస్య పరిష్కరణకు మార్గము జీవన విధానమును సవరించు కొనుటయే. రోగ నిరోధక శక్తిని (immunity) పెంచుకొనుటవలన శరీరము తనంతట తానే చెడువస్తువులను బయటకి పంపి ఆరోగ్యవంత మగును.
Most cancers may be prevented through the identification and control of external factors. Approximately 30 percent of cancers are linked to cigarette smoking. The remaining 70 percent are likely the result of interaction among various factors.

Cancer development is a complex process, that occurs over a long period of time, and is influenced by many factors. The good news is that if exposure to carcinogens is stopped soon enough, the body can stop or reverse the cancer process.

5. పరిష్కరణకి ప్రస్తుత మార్గములు కేన్సర్ కణములని నాశనము చేసి శరీరము నుండి పంపించి వేయుట.
Chemo therapy, Radiation Therapy, Surgery. And a combination of them.

6. కేన్సర్ రాకుండా ఉండాలంటే: పొగత్రాగుట, పొగాకు సేవించుట మానేయ్యండి. మధ్యము త్రాగుట తగ్గించండి లేక మానేయ్యండి. మొక్కల నుండి వచ్చిన ఆహార పదార్దములు ఎక్కువగా వాడండి. కొవ్వు పదార్ధాలు, ముఖ్యముగా జంతువుల నుండి వచ్చినవి, తినుట తగ్గించండి . మీ ఎత్తుకు తగిన బరువులో ఉండి చకచకా పనులు చేస్తూ ఉండండి.
Scientific evidence shows that lifestyle choices, a healthy diet, good nutrition and physical activity can reduce cancer risk. It is never too late to make these changes, but changing long-term behavior can be difficult. You must be persistent over time to reduce your risk of getting cancer. The American Cancer Society recommends the following –

Avoid using tobacco products, such as cigarettes, snuff and chewing tobacco.
This is especially important for individuals who drink alcoholic beverages. Cancer risk of tobacco and alcohol combined is greater than the sum of their individual effects.

Choose most of the foods you eat from plant sources. Eat five or more servings of fruits and vegetables each day. Eat other foods, such as breads, cereals, grain products, rice, pasta or beans, several times each day. Wash fresh fruits and vegetables before eating.

Limit your intake of high-fat foods, particularly from animal sources. Choose food low in fat and limit consumption of high-fat red meats. Choose baked and broiled meats, seafood and poultry, rather than fried food.

Be physically active and achieve and maintain a healthy weight. Be moderately active for at least 30 minutes on most days of the week. Stay within your healthy weight range. Be aware that many fat-free cakes, cookies, snack foods and other desserts are high in calories.

Limit consumption of alcoholic beverages. Men should have no more than two drinks a day. Women should have no more than one drink a day because they absorb alcohol more readily and are usually smaller in body size.

Avoid or reduce exposure to sunlight, particularly in childhood. Reduce your sun exposure by avoiding sun during the middle of the day, wearing protective hats and clothing, seeking shade while outdoors and applying sunscreen on uncovered skin.

Follow safety rules and regulations at your workplace. If possible, carcinogens should be replaced with safer substitutes. Workers should handle hazardous materials in a ventilated area and be trained to protect themselves. Personal protective clothing and respirators may be required.

7. కొత్త ప్రయోగాలు --  Nano technology ఉపయోగించి కాన్సెర్ సెల్స్ కి మాత్రమే మందులు వెళ్ళేటట్లు చూసి వాటిని హతమార్చటం. Nanomedicine అంటారు.
http://nano.cancer.gov/learn/impact/treatment.asp

8. కొత్త ప్రయోగాలు --  పసుపులో ఉండే కర్కుమిన్ పదార్ధముతో కేన్సర్ సెల్స్ ని హతమార్చటం.
Curcumin is thought to have antioxidant properties, which means it may decrease swelling and inflammation.
Laboratory and animal research suggests that curcumin may slow the spread of cancer and the growth of new tumor blood vessels. It may also cause cancer cells to die. In the lab, curcumin has been studied for use in treating or preventing a number of cancers, including colon, prostate and breast cancers.
http://www.mayoclinic.com/health/curcumin/AN01741

చివరిమాట:  జీవిత నియమాలు పాటిస్తే కేన్సర్ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవచ్చు.


మాతృక:
Cancer and your environment
http://www.idph.state.il.us/cancer/factsheets/cancer.htmకేన్సర్ మీద నా ఇతర పోస్టులు:
1.69 ఓ బుల్లి కథ 57 ---- కేన్సర్ -- అంటే ఏంటి? ఎందుకొస్తుంది? రాకుండా చూడచ్చా?
 http://mytelugurachana.blogspot.com/2011/09/69-57.html

2. 70 ఓ బుల్లి కథ 58 --- కేన్సర్ -- రిస్క్ తగ్గించే మంచి కూరలు
 http://mytelugurachana.blogspot.com/2011/09/70-58.html


Monday, September 12, 2011

70 ఓ బుల్లి కథ 58 --- కేన్సర్ -- రిస్క్ తగ్గించే మంచి కూరలు


ముందుమాట: మన జీవించే విధానంలో కొద్ది మార్పులు చేసుకుని కేన్సర్ రాకుండా కాపాడుకోగాలమా అనేది తెలిసికోటానికే ఈ పోస్ట్.

సంవత్సరాల బట్టీ చేసిన పరిశోధనల ఫలితంగా తేలిన దేమిటంటే కేన్సర్ బారి నుండి తప్పించు కోవచ్చని. దానికి రెండే రెండు సూత్రాలు అని.

1. మొదటిది క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే మనం తినే ఆహారం లో మూడు వంతులు ప్రకృతి పరంగా చెట్ల నుండి (plant based) వచ్చినవి అయి ఉండాలి.

2. రెండవది కృత్రిమంగా తయారు చేసినవి తిన కూడదు, తాగ కూడదు, పీల్చ కూడదు. అంటే దేహము లోకి ఎక్కించ కూడదు. (నా మాట: మన శరీరం ఒక పెద్ద రసాయన శాల. ప్రకృతి పరంగా సృష్టించిన వాటితో రసాయనిక ప్రక్రియలు చేయకలదు కానీ మానవ సృష్టి తో రూపొందిన వాటి నుపయోగించుట శరీరమునకు కష్టము, క్లిష్టము కూడా. )

పై రెండు సూత్రాలనీ విశదీకరించి చూస్తే:

చేయరానివి: పొగత్రాగుట, మధ్యము సేవించుట, స్థూలకాయం (మీ BMI తో గమనించండి), ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవుట.

తిన కూడనివి: processed meats, salty foods, sugary drinks, huge helpings of red meat .

చేయవలసినవి:  Plant based foods వాడుట. వాటిలో వ్యాధులు రాకుండా సంరక్షించే పదార్దములు ఉన్నాయి.ఈ క్రింద చెప్పిన కూరలకు కేన్సర్ నిరోధక శక్తీ ఉన్నదని పరిశోధనలలో తేలింది.

Broccoli :BERKELEY — An anti-cancer compound found in broccoli and cabbage works by lowering the activity of an enzyme associated with rapidly advancing breast cancer, according to a University of California, Berkeley, study appearing this week in the online early edition of the journal Proceedings of the National Academy of Sciences. That compound is indole-3-carbinol.
Broccoli anti - Cancer .

Cabbage: దీనిలో కేన్సర్ ను రూపుమాపే anticarcinogenic  glucosinolates  ఉన్నవి. sauerkraut, రూపంలో తేంటే ఇంకా మంచిది. Carcinogens ని శరీరంలోనుండి బయటకు పంపించగలిగే indole-3-carbinol (I3C) తయారు చేయగలదు.

సూచన: కనీసం వారానికి మూడు అర కప్పులు వండినది కానీ పచ్చి కాబేజీ  కానీ తినటం మంచిది.

దొరకకపోతే: Any cruciferous vegetable, including brussels sprouts, cauliflower, kale and broccoli. Kimchi, a Korean pickled dish that is similar to sauerkraut, also is a good choice.

Flaxseeds: వీటిలో lignans (a weak form of estrogen)ఉన్నాయి.Breast cancer రాకుండా కాపాడుతాయి. Flaxseeds also contain omega-3 fatty acids, which appear to inhibit colon cancer in both men and women.

సూచన: రోజుకి ఒకటి రెండు టేబుల్ స్పూన్ ల flax seed powder  వాడండి.

దొరకకపోతే: For more lignans: Eat Walnuts, and cook with canola oil.

Mushrooms: వీటిల్లో బటన్  మష్రూమ్స్ Breast Cancer ని ప్రోద్భలం చేసే aromatase అనే యం జై ము ని నిరోధించే శక్తి ఉన్న పదార్ధాలు ఉన్నాయి. బటన్ మష్రూమ్స్ లో ఉన్న పదార్ధాలు prostate cancer cells ని కూడా హతమార్చ గలవు.

సూచన: అరకప్పు బటన్ మష్రూమ్స్ వారానికి మూడు సార్లు.

దొరకకపోతే: Porcinis or Chanterelles, wild mushrooms with a nuttier taste.

Olives: వీటిలో ఉన్న maslinic acid and oleanolic acid కేన్సర్ సెల్స్ పెరుగుదలను ఆపి వాటి అంతట అవే చంపుకునేటట్లు (apoptosis) చేస్తాయి.

సూచన: రోజుకు ఎనిమిది నల్ల లేక పచ్చ ఆలివులు తినటం మంచిది.

దొరకకపోతే: రోజుకి ఒకటి లేక రెండు టేబుల్ స్పూనుల వర్జిన్ ఆలివ్ ఆయిల్ వాడండి.

Onions(ఉల్లిపాయలు): వీటిలో శక్తి వంతమయిన కాన్సర్ ను హతమార్చే phenolic compounds ఉన్నాయి. వీటిలో ఉన్న Quercetin, liver, colon, and lung cancer  వచ్చే రిస్క్ ను తగ్గిస్తుంది.

సూచన: వారానికి మూడు సార్లు ఒక అరకప్పు ఉల్లి ముక్కలు తినటం మంచిది. Red or Yellow Onions cooked or raw half a cup three times a week is good.

దొరకకపోతే: Garlic, Apples, Capers, Green and Black Tea have the same Quercetin.

Pumpkin (గుమ్మడి): దీనిలో beta-carotene తో పాటు చాలా Carotenoids ఉండటం మూలంగా ఇది తిన్న వారికి కొన్ని కేన్సర్లు వచ్చే రిస్క్త తగ్గుతుంది. అవి gastric, breast, lung and colorectal cancers. గుమ్మడి గింజలు తింటే prostate cancer వచ్చే రిస్క్ తగ్గు తుందని కనుక్కున్నారు.

సూచన:  వారానికి కనీసం మూడు అర కప్పులు వాడటం మంచిది.

దొరకకపోతే: Carrots, broccoli and all of the winter squashes, including acorn, butternut and spaghetti squash.

Raspberries: బెర్రీస్ అన్నీ, cherry blueberry strawberry, అన్నిటిలోనూ cell damage ని తగ్గించే anti-inflammatory పదార్ధాలు ఉన్నాయి. Raspberries లో ellaginic acid, selinium ఉండటం మూలంగా oral and liver cancer cells పెరగటానికి అవరోధం కలిపిస్తుందని కనుగొన్నారు.

సూచన: ఒకటిన్నర కప్పులు వారానికి రెండు మూడు సార్లు.

దొరకకపోతే: Cherries and Cherry juice, frozen berries and cherries.

చివరిమాట: దీనిమాత్రుక:
7 Foods Proven to Fight Cancer, David Grotto, RD, LDN
http://www.bottomlinesecrets.com/article.html?article_id=45566

Thursday, September 8, 2011

69 ఓ బుల్లి కథ 57 ---- కేన్సర్ -- అంటే ఏంటి? ఎందుకొస్తుంది? రాకుండా చూడచ్చా?

ముందుమాట: కేన్సర్ -- అంటే ఏమిటో తెలుసుకొని, ఎందుకొస్తుందో తెలుసుకొని, ఆ వ్యాధి రాకుండా ఉండటానికి మార్గాలు వెతకటమే ఈ పోస్ట్ లక్ష్యం.

కేన్సర్ అంటే: మన శరీరం సరీగ్గా  పనిచెయ్యాలంటే వాటిలో ఉన్న వివిధ అవయవాలు  సరీగ్గా పని చెయ్యాలి. ఆయా  అవయవాలని సరీగ్గా  పనిచేయించేవి వాటిలో ఉండే కణాలు (Cells). వాటిల్లో కొన్ని కణాలు, చెయ్యవలసిన పని చెయ్యకుండా, అవలక్షణాల మూలంగా అడ్డూ ఐపూ లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లు తమ సంతతిని పెంచుకుంటూ ఉంటాయి (uncontrolled growth). దానితో కొంతకాలానికి మంచి చేసే కణాల కన్నా చెడు చేసేవి ఎక్కువయ్యి శరీరంలో జరగవలసిన పనులు సక్రమంగా జరగవు. అవయవాలు పనిచెయ్యటం మానేస్తాయి. దీన్నే కేన్సర్ అంటారు.

ఏవిధంగా వస్తుంది?: మన శరీరం అంతా కణాల పుట్ట. వాటి వాటి జీవిత చక్రం ప్రకారం పాత కణాలు చచ్చిపోతూ  కొత్త కణాలు పుడుతూ ఉంటాయి. ఈ ప్రక్రియలు దైనందినమూ మన శరీరమనే రసాయనిక శాలలో జరిగేవే. ఈ పాత వాటి నుండి కొత్తవి జన్మించే ప్రక్రియలో తప్పులు జరగవచ్చు. పుట్టించిన తరువాత జీవించటం ముఖ్యం కాబట్టి, ప్రకృతి, ఆ తప్పులున్న కణాలు వాటంతట అవే చంపుకునేటట్లు చేసింది.  దానిని అపోప్తోసిస్ (Apoptosis) అంటారు. కానీ కొన్ని చెడ్డ కణాలు అన్నిలక్షణాలూ సరీగ్గానే ఉన్నట్టు కనపడి, ప్రకృతి పరిశీలనలో చిక్కకుండా తప్పించుకుని  బయటపడుతాయి. ఈ అవలక్షణాలతోటే వాటి సంతానం  పెరిగించుకుంటూ పోతాయి (uncontrolled growth). ఇవి సరీగ్గా పనిచెయ్యవు సరికదా మంచి కణాల ఆహారానికి కూడా పోటీకి వస్తాయి. దీనితో శరీరంలో అవి ఉన్న చోట ఆ అవయవానికి అవసరమయిన పని జరగదు. అవయవాలు పనిచెయ్యటం మానేస్తాయి.

ఒక మంచి కణం కేన్సర్ కణంగా ఎందుకు మారుతుంది?: సంత్సరాల బట్టీ పరిశోధనలు చేస్తున్నా గట్టిగా ఏదీ తేలలేదు. కాకపోతే కొంత పరిజ్ఞానం ఏర్పడింది. ఈ పరిశోధనలు కొన్ని దృక్కోణాల్లో జరుపుతున్నారు.

1. జన్మతహా జీన్స్ ద్వారా వస్తుండవచ్చు (Genetics). It is running in the family.

2. cells లో శక్తి కోసం జరిగే రసాయనిక కలయికలలో ఉద్భవించే free radicals మూలాన ఉద్భవించిన సమస్య. ద్రుఢమైన  anti-oxidants కోసం గాలింపు.

2. కణ విభజన జరిగి కొత్త కణములు తయారగు నపుడు కొత్త  రసాయనికల ప్రవేశం మూలాన వచ్చిన చెడు లక్షణం కావచ్చు. అందుకని పరిశోధనలు చేసి కేన్సర్ ఇచ్చే పదార్ధాలను (Carcinogenic Chemicals)  కనుగొనుట.

దీనికి విరుగుడేమిటి?: కేన్సర్ ఇచ్చే చెడ్డ కణాలను రూపు మాపి శరీరం లోనుండి పంపివేయటం. శస్త్ర చికిత్సద్వారా మందుల ద్వారా  ఆపని చేయవచ్చు. ఇది కొంచెం కష్టమైన పని ఎందుకంటే కేన్సర్ కణాలని రూపుమాపే శక్తులు కేన్సర్రావటానికి దోహదం చేస్తయ్యి కూడా. ఉదా: రే డి యే షన్ రెండు పనులూ చేస్తుంది.

1. శరీర వ్యాధి నిరోధక శక్తిని (Immune Response) పెంచటం. తెలిసిన కేన్సర్  ఇచ్చే పదార్ధాలను తినటం మానటం.

2. Free radicals చేసే హానిని తగ్గించటానికి anti-oxidants వాడటం.

వ్యాధి రాకుండా చెయ్యగలమా?: చెయ్యొచ్చు. జీవితంలో ఆహార విహారాదులాలో నియమాలు పాటించాలి.

చేయరానివి:  పొగత్రాగుట, మధ్యము సేవించుట, స్థూలకాయం (మీ BMI తో గమనించండి), ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవుట.

తిన కూడనివి:  processed meats, salty foods, sugary drinks, huge helpings of red meat .

చేయవలసినవి:    పిండి పదార్ధము  (starch) తక్కువగా ఉన్న పండ్లు కాయ గూరలు ఎక్కువగా తినుట.

A comprehensive review of thousands of studies on diet, physical activity, and weight conducted for the World Cancer Research Fund and the American Institute for Cancer Research pointed to the benefits of eating mostly foods of plant origin. Foods such as broccoli, berries, and garlic showed some of the strongest links to cancer prevention.

మాతృక:
WebMD
http://www.webmd.com/cancer/features/seven-easy-to-find-foods-that-may-help-fight-cancer